Job Availability – Gweithiwr Cefnogi Hyb Conwy Wledig / Hub Support Worker Rural Conwy

  • Cyflog / Salary: £14,976 FTE £22,462
  • Oriau / Hours: 25

Ystyrir y gallu i sgwrsio’n Cymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.

The ability to converse in Welsh conversationally is considered essential for this post.

Prif bwrpas y swydd

Prif rôl Gweithiwr Cefnogi Hyb Conwy Wledig yw datblygu a darparu ein gwasanaeth hyb cymunedol drwy ardaloedd gwledig Conwy. Bydd yn gweithio’n rhan o’r tîm Hyb Cymunedol ehangach yn cynnig cefnogaeth ymestynnol benodol yng Nghonwy wledig. Bydd y Gweithiwr Cefnogi Hyb yn gweithio 1-1 yn ardaloedd gwledig Conwy drwy wasanaeth rhithiol a chanolfannau real, yn sicrhau gwell cyrhaeddiad drwy’r Sir. Rôl y Gweithiwr Cefnogi Hyb fydd cefnogi pobl sydd newydd gael diagnosis o broblemau iechyd meddwl, pobl sydd eisoes â phroblemau iechyd meddwl ynghyd â theuluoedd a gofalwyr estynedig, gan geisio deall a rheoli eu hiechyd meddwl.


Oherwydd y cyfyngiadau symud presennol, bydd y swydd yn gweithredu’n rhithiol i gefnogi defnyddwyr y gwasanaeth, a chefnogi datblygiad y gwasanaeth yng Nghonwy wledig. Bydd y swydd yn cychwyn ar ddatblygu canolfannau yn ardaloedd gwledig Conwy unwaith y bydd yn ddiogel iddo/iddi wneud hynny.

Main purpose of job

The role of the Hub Support Worker Rural role is to develop and deliver our community hub offer across the Rural parts of Conwy. Working as part of the wider Community Hub team, offering specific outreach support in rural Conwy. The Hub Support Worker will work 1-1 with Service Users in the Rural areas of Conwy through a virtual offer and physical hub, ensuring a greater reach across the County. The role of the Hub Support Worker will be to support people newly diagnosed with mental health issues, those with existing mental health issues and wider family and carers in understanding and managing their mental health.

Due to current situation this role will work virtually to support service users and development of the service in rural Conwy and once safe to do so, will begin the development of the physical hubs in Rural Conwy.

Safle o fewn y sefydliad

  • Mae’r Gweithiwr Cefnogi Hyb Conwy Wledig yn atebol i’r Rheolwr Gwasanaeth.
  • Datblygu a rheoli tîm bychan o wirfoddolwyr i gefnogi a darparu canolfannau gwledig symudol yn yr ardaloedd gwledig.

Position in organisation

  • The Hub Support Worker reports to the Service Manager
  • Developing and managing a small team of volunteers to support the delivery of the mobile hubs in the rural areas.

Apply for the Role

To download the full job description and application form please click the link below.

Download application pack.

Please email the completed form to info@conwymind.org.uk or post the completed form to: Director, Aberconwy Mind, 3 Trinity Square, Llandudno, LL30 2PY.

Closing date 15th July 2020

X
%d bloggers like this: